NA ZDROWIE

Statut Fundacji

S T A T U T F U N D A C J I

TEKST JEDNOLITY

z dnia 1.12.2016 roku

 

NA ZDROWIE ZWIERZĘTA LUDZIOM LUDZIE ZWIERZĘTOM

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§1.

 1. Fundacja pod nazwą: NA ZDROWIE ZWIERZĘTA LUDZIOM LUDZIE ZWIERZĘTOM zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Martę Niemiec-Fiutowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Skawinie.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: DZ.U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 r, nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest wieś Zelczyna.
 3. Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

 

§3.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.
 3. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego z napisem wskazującym jej nazwę. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
 1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

 

Rozdział II – Misja i cele statutowe Fundacji

 

§5.

Misją Fundacji jest:

 • poprawa jakości życia ludzi i zwierząt
 • objęcie opieką terapeutyczną osoby starsze, chore, niepełnosprawne, samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dzieci z niepełnosprawnością umysłową
 • pomoc osobom samotnym w realizowaniu ich potrzeb emocjonalnych związanych z posiadaniem zwierząt.

 

Celami Statutowymi Fundacji są:

 • poprawa jakości życia ludzi i zwierząt
 • poprawa stanu zdrowia osób starszych, chorych i dzieci, niepełnosprawnych poprze z terapię z udziałem zwierząt
 • propagowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt pomagających w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego
 • podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości
 • podejmowanie działań wzmacniających i budujących więzi międzyludzkie oraz więzi między człowiekiem i zwierzęciem
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich dotyczących praw zwierząt, działań wspierających inicjatywy i aktywność społeczną
 • zapewnienie opieki dla zwierząt, których właściciele z powodów zdrowotnych nie mogą utrzymywać, posiadać, pielęgnować, żywić
 • zapewnienie wsparcia osobom starszym posiadającym zwierzęta
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wspomagających ich rozwój i kształtujących prawidłowe postawy wobec zwierząt
 • pomoc zwierzętom chorym i bezdomnym
 • zapobieganie bezdomności zwierząt
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • prowadzenie działań mających na celu promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • prowadzenie działań propagujących wiedzę na temat świata przyrody, przeciwstawianie się niszczeniu przyrody przez cywilizację
 • prowadzenie działań zachęcających do kontaktu z nieskażoną przyrodą, działań ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
 • propagowanie działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

 

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w domach pomocy społecznej, domach dziecka, hospicjach oraz w siedzibie Fundacji
 • organizowanie edukacyjnych akcji społecznych w szkołach, przedszkolach
 • organizowanie imprez na rzecz osób niepełnosprawnych
 • organizowanie imprez na rzecz zwierząt
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych
 • organizowanie akcji adopcyjnych
 • organizowanie akcji sterylizacyjnych
 • zapewnienie opieki i wyżywienia dla zwierząt będących pod opieką osoby starszej, niepełnosprawnej
 • prowadzenie schroniska dla zwierząt, których opiekunowie z powodów zdrowotnych nie mogą ich posiadać (gdy stopień choroby zagraża życiu i bezpieczeństwu zwierzęcia, zmienili miejsce zamieszkania np. dom pomocy społecznej)
 • prowadzenie ośrodka terapeutycznego
 • prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i dzieci
 • organizowanie zajęć oświatowo wychowawczych i edukacyjnych
 • organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej, informacyjnej
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności felinoterapeutów
 • organizowanie opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych
 • organizowanie opieki dla zwierząt przebywających w domach osób starszych
 • organizowanie opieki dla zwierząt przebywających w schronisku Fundacji
 • organizowanie pielęgnacji i leczenia zwierząt
 • organizowanie obozów, wycieczek, zjazdów dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i dzieci
 • zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, prezentacji w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci obcowania i opieki nad zwierzętami i integrację osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, promocyjnej
 • zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
 • współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji
 • udział w życiu publicznym miasta i regionu, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§7.

 1. Cele i sposoby działania będą realizowane w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.
 2. Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział III – Majątek Fundacji

 

§8.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora.

Majątek fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

 1. Fundacja może czerpać środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności statutowej, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji odpłatna działalność statutowa jest wyodrębniona od działalności nieodpłatnej statutowej.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§9.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji, subwencji, grantów,
 • nawiązek sądowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 • odsetek bankowych od zasobów finansowych Fundacji,
 • odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

 

§10.

 1. Dochody z dotacji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

§11.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami.

 

Rozdział IV – Organy Fundacji

Naczelnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§12.

 1. Zarząd Fundacji, składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Wice-Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i jest powoływany na czas nieokreślony.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
 • śmierci członka Zarządu Fundacji,
 • złożenia przez członka Zarządu Fundacji rezygnacji z pełnienia funkcji.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu z powodu:
 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,
 • choroby, ułomności lub utraty siły – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • zaprzestania pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 • istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
 1. W momencie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, Zarząd dokonuje kooptacji nowego członka Zarządu na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zarządu.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Fundator.
 6. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym zwrot kosztów podróży.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • sprawowanie zarządu jej majątkiem,
 • kierowanie bieżącą działalnością fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,
 • ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników fundacji,
 • dokonywanie zmian Statutu Fundacji.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.
 3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Fundacji lub Wice-Prezes jednoosobowo bądź Członek Zarządu z Prezesem Zarządu Fundacji łącznie. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych poniżej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), może składać jeden członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
 5. Zarząd, w drodze Uchwały, może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Fundacji do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu.
 6. Do oceny, podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§14.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na żądanie każdego Członka Zarządu Fundacji.
 3. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
 4. Posiedzeniu Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.
 5. Członkowi Zarządu mogą towarzyszyć na posiedzeniu jego doradcy.
 6. Prezes Zarządu może utajnić obrady Zarządu w całości lub części. W tym przypadku uczestniczyć w nim mogą wyłącznie członkowie władz Fundacji.
 7. Prezes jest wykonawcą uchwał Zarządu i nie może przekraczać uprawnień wynikających z tych uchwał.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

Rozdział V – Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej Fundacji

 

§15.

 1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem w następujących dziedzinach według PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 • PKD 86.90.D – Działalność Paramedyczna
 • PKD 85.51.Z – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osóbniepełnosprawnych
 • PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • PKD 85.51.Z – Poza szkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • PKD 85.52.Z – Pozostałe formy edukacji artystycznej
 • PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 • PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 

§16.

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Odpłatna działalność statutowa może być prowadzona bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 

§17.

 1. Do efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją pod warunkiem, że realizowane będą jej pierwotne założenia.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji, poprzez jednomyślnie podjętą uchwałę.
 3. Aby osiągnąć cele, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§18.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, Fundacja przekazuje z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy
  o fundacjach, na rzecz innej fundacji o zbliżonej działalności.

 

§19.

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§20.

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§21.

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

 

§22.

Praca na rzecz Fundacji może być nagradzana nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi.

 

§23.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa.